Algemene voorwaarden 

- v1.2 29-12-2018- 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene verkoopsvoorwaarden van Belorigin (hierna de verkoper) zijn van toepassing op onze overeenkomsten, offertes, bestellingen met onze klanten inclusief de overeenkomsten, offertes en bestellingen die tot stand komen via onze website http://www.belorigin.be behoudens onze uitdrukkelijke en geschreven afwijking. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper onze algemene verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk. Het feit dat een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden sluit de toepassing van de andere bepalingen niet uit. Belorigin heeft het recht om elke aangegane overeenkomst te annuleren bij aangetekend schrijven als blijkt dat de klant niet kredietwaardig is. De verkoper is gerechtigd om zonder verdere verwittiging de algemene voorwaarden te wijzigen zonder hiervan de kopers persoonlijk van op de hoogte stellen. De gewijzigde verkoopvoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing op de verkopen, offertes en bestellingen die worden geplaatst na deze wijziging zonder dat de koper hiervoor aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. 

Artikel 2: Contactgegevens Verkoper

Belorigin - Steven Crabbé  Aarschotsebaan 149 B-1910 Kampenhout info@belorigin.be                                

IBAN BE02 7512 0429 1740

BTW 0816 641 218 

Artikel 3: Offertes en aanvaarding van de bestelling

Elke prijsofferte is vrijblijvend en indicatief. Ook alle vermeldingen aangaande prijzen, materialen, afmetingen enz. vermeld op de website zijn slechts een indicatie en kunnen de verkoper niet binden. Een verkoopovereenkomst kan bijgevolg slechts tot stand komen na een schriftelijke bevestiging van de verkoper of bij begin van uitvoeren van de overeenkomst door de verkoper.

Artikel 4: Levering

De levering is onlosmakelijk verbonden met de volledige betaling van de overeengekomen prijs. De levering gebeurt, na afspraak tussen koper en verkoper, op de locatie gekozen door de koper. Foutief vermelde leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen tot extra kosten leiden. We trachten binnen 48 uur na ontvangst van de volledige som van de bestelling en verzendkosten de gekochte artikelen (indien voorradig) te versturen. Deze termijn is echter niet bindend. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot het verbreken van de aankoop of het betalen van een schadevergoeding aan de koper. Belorigin heeft het recht om de bestelling indien nodig op te splitsen in één of meerdere leveringen. De koper zal hier steeds duidelijk over geïnformeerd worden. De goederen worden verzonden op risico van de koper. 

Artikel 5: Overmacht   

Overmacht sluit in ieder geval de verplichting tot levering van de verkoper uit. Onder overmacht kan niet limitatief worden begrepen stakingen, laattijdige levering door onderaannemers, uitblijven van tijdige leveringen van grondstoffen, brand, overstromingen of alle (natuur)rampen dewelke het tijdig leveren van de producten onmogelijk maakt. 

Artikel 6. Prijzen  

De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel, en exclusief verzendkosten. De verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten op de website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd. 

Artikel 7. Betalingen

Betaling gebeurt per overschrijving na ontvangen het een e-mail van de verkoper waarin het totaalbedrag (goederen + verzendkosten) is vermeld. De verkoop heeft slechts definitief plaatsgevonden nadat de volledige prijs werd betaald. Bij gebreke van ontvangst van de gelden op de rekening van de verkoper zal de verkoop als onbestaande worden beschouwd en zal geen levering volgen. Bij betaling via overschrijving dient het volledige bedrag binnen de 7 dagen (vanaf de orderbevestiging) op de bankrekening van de verkoper te staan, zoniet wordt de koop als niet bestaande beschouwd. 

Artikel 8. Ruilen en retourneren.                                                                                             

De verzendkosten alsmede het verzendrisico bij een retourzending zijn voor eigen rekening van de klant. Artikelen, welke zijn afgeprijsd, kunnen niet geruild/geretourneerd worden. Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden: - Ze gebeuren via het adres waar de bestelling werd geleverd. - U dient Belorigin na ontvangst van uw bestelling binnen de 2 dagen per mail van de retournering op de hoogte te stellen. - Het artikel dient binnen de 14 dagen na ontvangst te zijn geretourneerd. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is ze definitief. - De goederen dienen in originele staat, d.w.z. ongedragen, met eventueel aangehecht prijsetiket en in de originele verpakking, te worden teruggestuurd. - Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retourneren. Opgelet: de verzendkosten voor het retourneren van het in te ruilen artikel komt voor rekening van de klant. Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen de 10 dagen overgemaakt worden. RETOURADRES: Belorigin, Aarschotsebaan 149, 1910 Kampenhout.

                                                                                                                 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van Belorigin tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. 

Artikel 10. Herroepingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De koper dient binnen de 14 kalenderdagen de producten in originele staat; ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking, terug aan de verkoper te bezorgen tegen ontvangstbewijs. Waarbij de verkoper binnen de 10 werkdagen na ontvangst van het product gehouden is het door de koper betaalde bedrag terug te betalen op een door de koper aan te geven bankrekening Het risico van de terugzending van het product van de koper aan de verkoper wordt uitsluitend gedragen door de koper. Bij niet correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper dewelke het alsdan binnen een termijn van 14 kalenderdagen kan komen afhalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper op diens kosten door de verkoper kan terugbezorgd worden tegen een door de verkoper vooraf mee te delen prijs dewelke minstens dezelfde prijs is als van de eerste levering van het product aan de koper. 

Artikel 11. Klachten

Elk protest aangaande een niet-conforme levering is slechts geldig indien dit gebeurt binnen de 2 dagen na de levering bij aangetekend schrijven. Een klacht met betrekking tot een verborgen gebrek dient eveneens per aangetekend schrijven binnen de 2 dagen na de ontdekking ervan aan de verkoper worden gemeld. 

Artikel 12. Waarborg                                                                                                                 

De verkoper kan slechts gehouden zijn tot het geven van een garantie dewelke overeenstemt met de garantie dewelke door de fabrikant wordt gegeven met betrekking tot het betreffende product. De verkoper kan enkel worden aangesproken voor schade rechtstreeks veroorzaakt door het door hem verkochte product indien deze schade rechtstreeks te wijten is aan een opzettelijke fout van de verkoper en kan de alsdan door de verkoper te vergoeden schade aan de koper nooit groter zijn dan het door de verkoper gefactureerde bedrag. Indien de koper zelf wijzigingen of aanpassingen aan het product aanbrengt, is elke garantie door de verkoper automatisch uitgesloten en kan de verkoper nooit voor enige schade worden aangesproken wat de oorzaak ook moge zijn. 

Artikel 13.Bewijs                                                                                                             

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bv. e-mail). 

Artikel 14. Nietigheid                                                                                                                      

Indien een artikel van deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

 

Artikel 15. Persoonsgegevens                                                                                                     

De koper geeft uitdrukkelijk bij het plaatsen van een bestelling aan de verkoper de toelating om zijn persoonlijke gegevens te verwerken. De verkoper gaat de verbintenis aan deze persoonlijke gegevens enkel voor intern gebruik aan te wenden hetgeen te allen tijde door de koper kan gecontroleerd worden en waarbij de koper tevens de verkoper kan verzoeken geen verder gebruik te maken van zijn persoonlijke gegevens waardoor onder andere informatie van de verkoper niet langer zal worden overgemaakt aan de koper. De koper dient zich hiervoor te wenden tot Steven Crabbé, info@belorigin.be. 

Artikel 16. Toepasselijk recht                                                                                                

Voor alle geschillen waartoe onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven is het Belgische Recht van toepassing en zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de verkoper gevestigd is bevoegd.

Belorigin - Aarschotsebaan 149, 1910 Kampenhout - info@belorigin.be

Winkel: Leuvensesteenweg 369, 3070 Kortenberg

BE 0816.641.218 - BE02 7512 0429 1740

© 2020 by Belorigin created with Wix